Statutul Medicului Veterinar

2_400_05 
 CAPITOLUL I
  Dispozitii generale si definitii

 

   Art. 1. - In sensul prezentului statut, următorii termeni se definesc astfel:
   a) medic veterinar - acea persoană de cetăţenie romană ori străină care posedă diplomă de medic veterinar, eliberată de o instituţie de invăţămant universitar din Romania ori din străinătate şi recunoscută oficial in Romania de către autoritatea competentă;
   b) medic veterinar oficial - medicul veterinar angajat şi retribuit de stat, desemnat de autoritatea veterinară pentru a realiza activităţi veterinare publice stabilite de aceasta, in condiţiile legii;
   c) medic veterinar de liberă practică - medicul veterinar care efectuează activităţi veterinare de liberă practică, in condiţiile legii;
   d) medic veterinar de liberă practică imputernicit - medicul veterinar de liberă practică imputernicit de autoritatea veterinară judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe bază de contract, să efectueze unele activităţi veterinare publice, in condiţiile legii;
   e) autoritate sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor - autoritatea veterinară centrală care are atribuţii in domeniile de competenţă ale serviciilor veterinare sau orice altă autoritate din domeniul veterinar căreia i s-au delegat aceste puteri şi competenţe;
   f) autoritate sanitar-veterinară centrală şi pentru siguranţa alimentelor - serviciul veterinar central al Romaniei, care are responsabilitatea elaborării şi implementării strategiilor guvernamentale in domeniul veterinar, a definirii competenţelor şi atribuţiilor serviciilor veterinare, a stabilirii, gestionării, realizării şi controlului activităţilor veterinare publice;
   g) autoritate sanitar-veterinară judeţeană şi pentru siguranţa alimentelor - serviciile publice veterinare descentralizate, subordonate tehnic şi administrativ autorităţii veterinare centrale, avand autoritatea şi responsabilitatea aplicării strategiilor guvernamentale in domeniul veterinar pe teritoriul judeţului respectiv, a gestionării, realizării şi controlului activităţilor veterinare publice la acest nivel, precum şi alte competenţe delegate de autoritatea veterinară centrală; este reprezentată de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;
   h) autoritate sanitar-veterinară locală şi pentru siguranţa alimentelor - autoritatea de la nivelul circumscripţiilor veterinare teritoriale, subordonată tehnic şi administrativ autorităţii veterinare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care are responsabilitatea realizării, gestionării şi notificării activităţilor veterinare publice; este reprezentată de medicul veterinar oficial;
   i) carte de identitate - documentul oficial eliberat la inscrierea in Colegiul Medicilor Veterinari;
   j) atestat de liberă practică - documentul eliberat de biroul executiv al consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Colegiului Medicilor Veterinari, la cererea medicilor veterinari, in vederea obţinerii dreptului de liberă practică medicală veterinară;
   k) certificat de inregistrare a unităţii medicale veterinare - actul de infiinţare a cabinetului medical veterinar fără personalitate juridică ce se intocmeşte la consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, după aprobarea sa de către Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Veterinari. Certificatul de inregistrare este necesar pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare a cabinetului medical veterinar şi a unităţii medicale veterinare, o copie a acestuia fiind inmanată titularului;
   l) Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică - se ţine la Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Veterinari care aprobă eliberarea certificatului de inregistrare a cabinetului medical veterinar şi a unităţilor medicale veterinare;
   m) certificat de conformitate - documentul eliberat de către Colegiul Medicilor Veterinari in vederea recunoaşterii diplomei de medic veterinar, in scopuri profesionale;
   n) certificat european de statut profesional prezent - documentul eliberat de Colegiul Medicilor Veterinari care atestă situaţia profesională prezentă a medicului veterinar membru al Colegiului Medicilor Veterinari.
   Art. 2. - Exercitarea profesiei de medic veterinar este supusă Constituţiei Romaniei, republicată, convenţiilor internaţionale la care Romania este parte, legii, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Medicilor Veterinari, Statutului medicului veterinar şi Codului de deontologie medicală veterinară.
   Art. 3. - In temeiul art. 6 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările ulterioare, in exercitarea profesiei, medicul veterinar aplică, respectă şi este protejat de prevederile Statutului medicului veterinar.
   Art. 4. - In baza art. 8 alin. (1) din Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare, funcţionează Colegiul Medicilor Veterinari, ca formă de organizare profesională, autonomă, neguvernamentală, apolitică, nonprofit şi cu personalitate juridică.
   Art. 5. - Medicina veterinară este o ştiinţă medicală ce asigură sănătatea, bunăstarea şi protecţia animalelor, contribuie la menţinerea sănătăţii publice şi la protecţia mediului.
   Art. 6. - Libertatea şi independenţa profesiei de medic veterinar sunt atribute exclusive ale persoanei care exercită această profesie, in temeiul legii şi al prezentului statut.
   Art. 7. - Prin natura liberală a profesiei, medicul veterinar de liberă practică, in exercitarea profesiei sale, nu este funcţionar public.
   Art. 8. - (1) Profesia de medic veterinar are ca obiective apărarea sănătăţii animalelor, a sănătăţii publice, protecţia consumatorului şi a mediului inconjurător, in scopul ameliorării efectivelor de animale, al facilitării relaţiilor comerciale şi al păstrării echilibrului ecologic.
   (2) Activitatea medicală veterinară este o problemă de stat şi se realizează, după o concepţie unitară, de către serviciile sanitar-veterinare de stat şi serviciile medicale veterinare de liberă practică autorizate legal.
   Art. 9. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor elaborează, cu avizul consultativ al Colegiului Medicilor Veterinari, norme sanitar-veterinare, unice şi obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice proprietare sau deţinătoare de animale vii ori material germinativ de origine animală, cele care produc, depozitează, colectează, transportă, procesează, intermediază, pun pe piaţă, importă, exportă sau comercializează animale vii ori material germinativ de origine animală, produse şi subproduse de origine animală, produse medicinale veterinare, deşeuri, subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sau agenţi patogeni de origine animală, produse şi materii utilizate in nutriţia animalelor ori alte materii şi produse ce pot influenţa starea de sănătate a animalelor, răspund pentru aplicarea şi respectarea intocmai a prevederilor legislaţiei veterinare, in vederea asigurării şi garantării sănătăţii animalelor, a sănătăţii publice, protecţiei animalelor, protecţiei mediului şi a siguranţei alimentelor.
   Art. 10. - Colegiul Medicilor Veterinari acordă aviz consultativ proiectelor de acte normative, reglementărilor şi normelor de exercitare a profesiei in toate domeniile de activitate specific veterinare, conform legislaţiei in vigoare.

 

   CAPITOLUL II
  Organizarea profesiei de medic veterinar

 

   Art. 11. - (1) Profesia de medic veterinar se exercită in Romania de către orice persoană, cetăţean roman, care posedă diplomă de medic veterinar echivalată potrivit legii, precum şi de cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi de cetăţenii Confederaţiei Elveţiene care posedă diplome de medic veterinar, certificate sau alte documente care atestă această calificare prevăzută de lege, eliberate de o instituţie de invăţămant din aceste state.
   (2) Pot exercita profesia de medic veterinar in Romania şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene care posedă diplome, certificate sau alte documente ce atestă calificarea de medic veterinar, eliberate de instituţii de invăţămant superior veterinar din ţări terţe, recunoscute intr-un stat membru al Uniunii Europene.
   (3) Pot exercita profesia de medic veterinar in Romania şi cetăţenii statelor terţe, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene care posedă diplome, certificate sau alte documente, eliberate de instituţii de invăţămant veterinar din state terţe care atestă această calificare, echivalate potrivit legii.
   (4) Recunoaşterea profesională a diplomelor, certificatelor sau a altor documente care atestă calitatea de medic veterinar se realizează de către Colegiul Medicilor Veterinari.
   (5) Medicii veterinari cetăţeni romani cu domiciliul in străinătate, precum şi medicii veterinari cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene care exercită profesia de medic veterinar in Romania au aceleaşi drepturi şi obligaţii cu privire la exercitarea acesteia ca şi medicii veterinari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari.
   Art. 12. - Profesia de medic veterinar se exercită in cadrul următoarelor structuri profesionale:
   a) serviciile de stat - publice - sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
   b) serviciile sanitar-veterinare de liberă practică, autorizate legal;
   c) instituţiile de invăţămant veterinar autorizate şi acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu;
   d) alte instituţii publice şi private.
   Art. 13. - (1) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari este obligatorie pentru exercitarea profesiei de medic veterinar.
   (2) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari este atestată prin cartea de identitate a medicului veterinar (anexa nr. 1), document eliberat la inscriere.
   Art. 14. - Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari se dobandeşte de orice medic veterinar, cetăţean roman sau al statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, cetăţean elveţian ori cetăţean din state terţe conform art. 11, indiferent de convingerile politice, religioase şi culturale sau de originea etnică, care indeplineşte următoarele condiţii:
   a) exercită in mod legal profesia de medic veterinar in Romania, in conformitate cu dispoziţiile legale in vigoare;
   b) nu se află in cazurile de nedemnitate prevăzute de legislaţia in vigoare;
   c) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic veterinar;
   d) a depus jurămantul prevăzut la art. 19 din Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare.
   Art. 15. - (1) Prevederile art. 14 nu se aplică in cazul exercitării temporare sau ocazionale a profesiei de medic veterinar de către cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi de către cetăţenii elveţieni sub formă de prestări de servicii.
   (2) In situaţia prevăzută la alin. (1), cetăţenii statelor menţionate se inregistrează intr-un registru ţinut de Colegiul Medicilor Veterinari in acest scop, fără a dobandi calitatea de membri.
   (3) Pentru prestarea de servicii, persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a face o declaraţie referitoare la serviciile prestate, care se depune la Colegiul Medicilor Veterinari, in condiţiile legii.
   (4) In exercitarea profesiei in forma prestării de servicii, aceste persoane se supun normelor de deontologie profesională.
   (5) Declaraţia prevăzută la alin. (3), referitoare la serviciile prestate, trebuie să fie insoţită de o dovadă legală a prestării serviciilor respective in Romania.
   Art. 16. - Pentru eliberarea cărţii de identitate, medicul veterinar depune la biroul executiv al consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Colegiului Medicilor Veterinari următoarele:
   a) cerere-tip (anexa nr. 2);
   b) copie de pe diploma de medic veterinar ori documentul care atestă deţinerea titlului de medic veterinar;
   c) copie de pe actul de identitate;
   d) certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile inainte de data depunerii cererii;
   e) certificat medical care atestă starea fizică şi psihică, eliberat de o unitate medicală specializată;
   f) certificat, eliberat de biroul executiv judeţean de domiciliu sau in care petiţionarul a mai fost inscris in profesie, care să ateste situaţia disciplinară şi cauzele incetării calităţii de medic veterinar;
   g) o fotografie color format 3/4;
   h) dovada achitării taxei de inscriere;
   i) un dosar plic;
   j) pentru medicii veterinari cetăţeni romani cu domiciliul in străinătate, precum şi pentru medicii veterinari cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, cetăţenii elveţieni şi ai statelor terţe este necesar un certificat de bună practică eliberat de forul profesional al ţării unde au calitatea de membri ai organizaţiei profesionale naţionale.
   Art. 17. - Medicii veterinari pensionari pot solicita inscrierea in Colegiul Medicilor Veterinari.
   Art. 18. - (1) Medicii veterinari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari care solicită transferul de pe raza teritorială a unui consiliu judeţean/Consiliului municipiului Bucureşti depun o cerere la biroul executiv al consiliului judeţean/al Consiliului municipiului Bucureşti unde solicită inscrierea.
   (2) Cererea de inscriere a solicitantului in evidenţele altui consiliu judeţean/al municipiului Bucureşti va fi insoţită de un certificat eliberat de biroul executiv de la care a solicitat transferul, care să ateste că nu a fost exclus, nu a devenit nedemn sau incompatibil, că se află ori nu in curs de judecată penală sau disciplinară şi că a achitat cotizaţia la zi.
   (3) Birourile executive ale consiliilor judeţene/Biroul executiv al Consiliului municipiului Bucureşti au/are obligaţia de a informa Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Veterinari despre transferul efectuat, pentru operarea in evidenţele generale, in termen de cel mult 15 zile de la aprobarea cererii de transfer.

 

   CAPITOLUL III
  Activitatea de liberă practică

 

   Art. 19. - Medicii veterinari de liberă practică, in cadrul activităţii profesionale, fac parte din sistemul naţional unic sanitar-veterinar. Activitatea acestora este autorizată de autoritatea sanitar-veterinară de stat competentă teritorial, numai prin acordarea autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare a unităţii medicale veterinare.
   Art. 20. - Activitatea medicilor veterinari de liberă practică este aprobată de Colegiul Medicilor Veterinari prin acordarea atestatului de liberă practică.
   Art. 21. - Activităţile efectuate prin libera practică medicală veterinară sunt: asistenţă medicală veterinară, insămanţări artificiale, diferite servicii de specialitate şi consultanţă tehnică şi legislativă sanitar-veterinară, producere şi comercializare de medicamente antiparazitare şi de uz veterinar şi de aparatură şi instrumentar de uz veterinar.

 

   SECŢIUNEA 1
  Formele de organizare a exercitării activităţii de liberă practică

 

   Art. 22. - Medicii veterinari de liberă practică trebuie să se organizeze ca persoane fizice autorizate in cadrul cabinetului medical veterinar, conform Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare, sau ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare.
   Art. 23. - Medicul veterinar este liber să işi schimbe in orice moment opţiunea pentru una dintre formele de exercitare a profesiei prevăzute de Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare, şi de prezentul statut.
   Art. 24. - (1) In exercitarea profesiei, medicul veterinar cu drept de liberă practică se organizează şi funcţionează in cadrul:
   a) cabinetului medical veterinar, in una dintre următoarele forme:
   1. cabinet medical veterinar;
   2. cabinet medical veterinar asociat;
   b) societăţilor comerciale avand ca obiect principal de activitate activităţile veterinare.
   (2) In formele de organizare a profesiei prevăzute la alin. (1) işi exercită profesia medicii veterinari titulari sau asociaţi care pot avea ca salariaţi ori colaboratori medici veterinari sau orice altă categorie de personal.
   Art. 25. - (1) Cabinetul medical veterinar este unitatea fără personalitate juridică furnizoare de servicii medicale veterinare, inregistrată in Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică al Colegiului Medicilor Veterinari.
   (2) In cabinetul medical veterinar individual işi exercită profesia medicul veterinar titular care poate avea ca salariaţi sau colaboratori medici veterinari sau orice altă categorie de personal.
   (3) Cabinetele individuale se pot asocia, formand cabinete medicale veterinare asociate, in scopul exercitării in comun a activităţii şi al asigurării accesului permanent al clienţilor la servicii medicale veterinare complete. Medicii veterinari titulari ai cabinetelor asociate işi păstrează drepturile şi responsabilităţile individuale prevăzute de lege.
   (4) Cabinetele medicale veterinare asociate pot avea patrimoniu comun.
   Art. 26. - Medicul veterinar poate schimba oricand forma de organizare a profesiei, cu inştiinţarea autorităţii care a aprobat infiinţarea şi inregistrarea cabinetului medical veterinar.
   Art. 27. - Unităţile medicale veterinare cu personalitate juridică ce se infiinţează potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor funcţiona cu indeplinirea următoarelor condiţii:
   a) au ca obiect de activitate principal activităţile veterinare;
   b) sunt inregistrate in Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică.
   Art. 28. - (1) Controlul privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale veterinare, indiferent de forma de organizare, se exercită de către Colegiul Medicilor Veterinari.
   (2) Controlul privind respectarea normelor legale in furnizarea serviciilor medicale veterinare se exercită de către autoritatea veterinară centrală şi teritorială, Colegiul Medicilor Veterinari sau de alte organe abilitate, in condiţiile legii.
   Art. 29. - Cabinetul medical veterinar trebuie să dispună de o dotare minimă, stabilită de Colegiul Medicilor Veterinari, in raport cu specialitatea şi profilul de activitate declarat.
   Art. 30. - Cabinetul medical veterinar poate realiza venituri din:
   a) servicii medicale veterinare cu plata directă din partea clientului;
   b) servicii medicale veterinare prestate pe bază de contract;
   c) donaţii şi sponsorizări;
   d) activităţi de consultanţă in domeniul medical veterinar;
   e) alte surse obţinute conform dispoziţiilor legale.
   Art. 31. - Cabinetul medical veterinar se infiinţează in cadrul actualului dispensar medical veterinar sau al altor spaţii puse la dispoziţie de autorităţile publice centrale sau locale ori in spaţii private amenajate şi autorizate.
   Art. 32. - Cabinetul medical veterinar infiinţat in temeiul altor acte normative se va reorganiza in conformitate cu prevederile prezentului statut şi ale Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare.
   Art. 33. - Medicii veterinari de liberă practică organizaţi ca persoane fizice autorizate in temeiul altor acte normative, cu excepţia Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare, vor trebui să işi schimbe forma de organizare, respectand prevederile prezentului statut.
   Art. 34. - (1) Actul de infiinţare a cabinetului medical veterinar este certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică (anexa nr. 5).
   (2) Certificatul de inregistrare se intocmeşte la consiliile judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, după aprobarea de către Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Veterinari.
   (3) Certificatul de inregistrare este necesar pentru funcţionarea unităţilor medicale veterinare prevăzute la art. 36 alin. (1) lit. a)-c).
   (4) Certificatul de inregistrare este necesar pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare a unităţilor medicale veterinare prevăzute la art. 36 alin. (1) lit. d) şi art. 37 lit. b)-f).
   (5) Certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică se intocmeşte la consiliile judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, o copie a acestuia fiind inmanată titularului.
   (6) Certificatul de inregistrare se vizează anual de către biroul executiv al consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti care l-a eliberat.
   (7) Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică se ţine la Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Veterinari care aprobă eliberarea certificatului de inregistrare a unităţii medicale veterinare.
   Art. 35. - Actele necesare pentru obţinerea certificatului de inregistrare sunt:
   a) cerere-tip (anexa nr. 4);
   b) copie de pe actul de identitate (BI sau CI);
   c) copie de pe cartea de identitate eliberată de Colegiul Medicilor Veterinari;
   d) copie de pe atestatul de liberă practică;
   e) copie de pe actul constitutiv al societăţii;
   f) copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de registrul comerţului, pentru persoane juridice;
   g) dovada deţinerii unui sediu pentru cabinetul medical veterinar;
   h) documentaţia cu privire la amplasarea, construirea şi dotarea minimă stabilită de Colegiul Medicilor Veterinari;
   i) dovada achitării taxei de eliberare a certificatului de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică.

 

   SECŢIUNEA a 2-a
  Formele de desfăşurare a activităţii de liberă practică

 

   Art. 36. - (1) Medicii veterinari de liberă practică, organizaţi ca persoane juridice sau ca persoane fizice autorizate, işi desfăşoară activitatea in una dintre următoarele unităţi medicale veterinare inregistrate/autorizate legal:
   a) cabinetul medical veterinar;
   b) clinica medicală veterinară;
   c) spitalul clinic veterinar;
   d) laboratorul medical veterinar.
   (2) Medicii veterinari organizaţi ca persoane fizice autorizate sau ca persoane juridice pot solicita inregistrarea in Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică a unuia sau mai multor puncte de lucru (locuri de exercitare).
   (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), medicilor veterinari de liberă practică organizaţi ca persoane fizice autorizate care solicită inregistrarea in Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică a unuia sau mai multor puncte de lucru li se vor elibera pentru fiecare punct de lucru anexe la certificatul de inregistrare emis (anexa nr. 9).
   (4) Documentele necesare pentru inregistrarea punctului de lucru sunt:
   a) cerere-tip (anexa nr. 10);
   b) copie de pe certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică;
   c) dovada spaţiului pentru punctul de lucru;
   d) raport de autoevaluare, intocmit pentru punctul de lucru;
   e) dovada achitării taxei de eliberare a documentului.
   Art. 37. - In producerea şi comercializarea produselor medicinale veterinare, medicii veterinari de liberă practică işi desfăşoară activitatea in următoarele unităţi medicale veterinare autorizate:
   a) clinici şi spitale;
   b) farmacii veterinare;
   c) puncte farmaceutice veterinare;
   d) depozite de produse de uz veterinar;
   e) laboratoare de microproducţie;
   f) unităţi pentru producerea produselor medicinale veterinare.
   Art. 38. - (1) Medicamentele şi produsele antiparazitare de uz veterinar se comercializează numai din depozite, puncte farmaceutice şi farmacii veterinare autorizate legal.
   (2) Produsele biologice de uz veterinar se comercializează numai din depozite veterinare autorizate şi se folosesc numai de către medicii veterinari, persoane fizice sau juridice autorizate, in cadrul actului medical veterinar.

 

   SECŢIUNEA a 3-a
  Condiţiile de acordare şi retragere a atestatului
de liberă practică

 

   Art. 39. - Atestatul de liberă practică medicală veterinară este documentul eliberat de biroul executiv al consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Colegiului Medicilor Veterinari, la cererea medicilor veterinari, in vederea obţinerii dreptului de liberă practică medicală veterinară.
   Art. 40. - Atestatul de liberă practică se vizează la 2 ani de către emitent.
   Art. 41. - Medicul veterinar care solicită acordarea atestatului de liberă practică trebuie să fie posesor al cărţii de identitate.
   Art. 42. - Medicul veterinar care solicită acordarea atestatului de liberă practică trebuie să depună la biroul executiv al consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti al Colegiului Medicilor Veterinari următoarele:
   a) cerere-tip (anexa nr. 3);
   b) copie de pe diploma de medic veterinar ori de pe documentul care atesta deţinerea titlului de medic veterinar;
   c) copie de pe actul de identitate (BI sau CI);
   d) copie xerox de pe cartea de identitate eliberată de Colegiul Medicilor Veterinari;
   e) certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile inainte de data depunerii cererii;
   f) certificat medical care atestă starea fizică şi psihică, eliberat de o unitate medicală specializată;
   g) certificat, eliberat de biroul executiv judeţean de domiciliu sau in care petiţionarul a mai fost inscris in profesie, privind situaţia disciplinară şi cauzele incetării calităţii de medic veterinar;
   h) fotografie color format 3/4;
   i) dovada achitării cotizaţiei la zi;
   j) dovada de achitare a taxei de eliberare a atestatului de liberă practică;
   k) declaraţie pe propria răspundere că nu a solicitat concomitent eliberarea unui alt atestat de liberă practică;
   l) un dosar plic.
   Art. 43. - Medicul veterinar care solicită acordarea atestatului de liberă practică trebuie să menţioneze in cererea- tip activităţile din următoarele domenii:
   a) asistenţa medicală veterinară;
   b) insămanţările artificiale;
   c) diferitele servicii de specialitate şi consultanţă tehnică şi legislativă sanitar-veterinară;
   d) producerea şi comercializarea medicamentelor antiparazitare şi de uz veterinar şi a aparaturii şi instrumentarului de uz veterinar.
   Art. 44. - Retragerea temporară sau definitivă a atestatului de liberă practică se face de către biroul executiv al consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti in următoarele situaţii:
   a) nerespectarea obligaţiilor stabilite prin prezentul statut;
   b) incălcarea normelor sanitar-veterinare in vigoare;
   c) abateri de la Codul de deontologie medicală veterinară, odată cu aplicarea sancţiunilor stabilite de comisia superioară sau judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti de deontologie şi litigii;
   d) efectuarea altor activităţi decat cele prevăzute la art. 43 sau nerespectarea condiţiilor prevăzute in atestatul de liberă practică;
   e) la incetarea activităţilor sau a scopului pentru care a fost eliberat;
   f) in caz de incapacitate profesională sau boală psihică, atestate de o comisie medicală de expertiză;
   g) ca urmare a neindeplinirii punctajului stabilit de către Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Veterinari pentru pregătirea profesională continuă obligatorie.
   Art. 45. - Retragerea atestatului de liberă practică se poate face numai de către emitent.
   Art. 46. - (1) Medicul veterinar de liberă practică este obligat ca la schimbarea scopului pentru care a fost eliberat atestatul de liberă practică să il predea emitentului.
   (2) Folosirea in alte scopuri sau falsificarea atestatului de liberă practică se pedepseşte conform legii.
   (3) Refuzul predării atestatului de liberă practică reprezintă abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit Codului de deontologie medicală veterinară.

 

   CAPITOLUL IV
  Atribuţiile şi competenţele medicilor veterinari
de liberă practică

 

   SECŢIUNEA 1
  Drepturile medicilor veterinari de liberă practică

 

   Art. 47. - Medicii veterinari de liberă practică inscrişi in Colegiul Medicilor Veterinari au dreptul să exercite activităţile specifice profesiei potrivit Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare, şi prezentului statut.
   Art. 48. - (1) In exercitarea profesiei, medicul veterinar de liberă practică are următoarele drepturi:
   a) să işi exercite profesia medicală veterinară in condiţiile legii;
   b) să işi desfăşoare activitatea nestingherit şi fără nicio imixtiune din partea altor categorii profesionale;
   c) să informeze Colegiul Medicilor Veterinari despre orice incălcare a dreptului de exercitare a profesiei;
   d) să asiste la şedinţele organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari;
   e) să aleagă şi să fie aleşi;
   f) să participe la formele de perfecţionare profesională continuă;
   g) să folosească insemnele şi titlurile profesionale sau academice;
   h) să solicite eliberarea atestatului de liberă practică;
   i) să solicite onorariul stabilit prin negociere, pornindu-se de la tarifele minime aprobate de către Colegiul Medicilor Veterinari;
   j) să işi stabilească sediul profesional;
   k) să informeze Colegiul Medicilor Veterinari cu privire la orice incălcare a dreptului de exercitare a profesiei;
   l) să angajeze personal de specialitate şi auxiliar;
   m) să inchirieze, să concesioneze sau să cumpere bunuri mobile şi imobile destinate exercitării profesiei sau activităţi sanitar-veterinare de interes public naţional;
   n) să işi facă reclamă in condiţiile stabilite de Codul de deontologie medicală veterinară;
   o) să incheie contracte pentru furnizarea serviciilor medicale veterinare.
   (2) Insulta, calomnia ori ameninţarea săvarşită impotriva medicului veterinar in timpul exercitării profesiei şi in legătură cu aceasta se pedepseşte conform legii.
   (3) Lovirea sau alte violenţe săvarşite impotriva medicului veterinar in condiţiile exercitării profesiei se pedepsesc conform legii.
   Art. 49. - In exercitarea profesiei, medicii veterinari sunt ocrotiţi de lege.

 

   SECŢIUNEA a 2-a
  Obligaţiile medicilor veterinari de liberă practică

 

   Art. 50. - (1) Exerciţiul liber al profesiei, demnitatea, conştiinţa, moralitatea, independenţa, probitatea, umanismul, onoarea, loialitatea şi sentimentul de confraternitate sunt principii esenţiale ale profesiei de medic veterinar şi constituie indatoriri ale acestuia.
   (2) Medicul veterinar este obligat să respecte aceste principii atat in activitatea sa profesională, cat şi in viaţa privată.
   Art. 51. - Medicii veterinari de liberă practică, precum şi personalul de specialitate angajat au următoarele obligaţii:
   a) să cunoască, să respecte şi să aplice prevederile legislaţiei sanitar-veterinare in vigoare;
   b) să respecte şi să aplice in orice imprejurare normele de etică şi deontologie medicală veterinară;
   c) să respecte prevederile inscrise in atestatul de liberă practică;
   d) să recunoască autoritatea sanitar-veterinară de stat in teritoriul in care işi desfăşoară activitatea şi să informeze imediat asupra oricăror situaţii deosebite care privesc sănătatea animalelor, sănătatea publică şi mediul;
   e) să ţină la zi şi in condiţii corespunzătoare evidenţele tehnice şi contabile legale;
   f) să comunice imediat autorităţii sanitar-veterinare competente suspiciunea sau apariţia unor boli declarabile;
   g) să participe, cand sunt solicitaţi, la combaterea unor boli declarabile;
   h) să respecte legile şi celelalte acte normative in vigoare referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar şi să se supună hotărarii organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari;
   i) să promoveze intregul ansamblu de măsuri menite să conducă la dezvoltarea creşterii animalelor şi a potenţialului lor productiv;
   j) să nu desfăşoare alte activităţi medicale veterinare decat cele cuprinse in atestatul de liberă practică;
   k) să işi achite lunar cotizaţia stabilită de Colegiul Medicilor Veterinari;
   l) să nu exercite profesia in cazul in care le-a fost aplicată o sancţiune disciplinară in acest sens;
   m) să nu instituie regula teritorialităţii clientelei decat in cazuri expres prevăzute de lege;
   n) să restituie atestatul de liberă practică la notificarea emitentului;
   o) să nu folosească in desfăşurarea activităţii alte insemne decat cele specifice profesiei - sigilii şi parafă, numai după modelele stabilite de Colegiul Medicilor Veterinari sau de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
   p) să păstreze secretul profesional;
   q) să işi desfăşoare activitatea numai intr-un cadru organizat, conform Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările ulterioare;
   r) să nu uzeze de numele şi titlul unui alt medic veterinar (la care au fost angajaţi sau sunt angajaţi) in scopul insuşirii clientelei acestuia;
   s) să protejeze sănătatea omului impotriva bolilor comune omului şi animalelor, să participe la protejarea mediului, in scopul menţinerii echilibrului ecologic;
   t) medicul veterinar care desfăşoară activitate medicală veterinară răspunde in mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale;
   u) să urmărească şi să sprijine măsurile de protecţie a animalelor, in conformitate cu reglementările internaţionale.

 

   SECŢIUNEA a 3-a
  Incompatibilităţi

 

   Art. 52. - Exercitarea profesiei de medic veterinar este incompatibilă cu oricare profesie sau ocupaţie care aduce atingere demnităţii profesionale ori bunelor moravuri.
   Art. 53. - (1) Medicul veterinar de liberă practică nu poate desfăşura activitate medicală veterinară ca salariat in orice formă al celui care beneficiază de serviciile sale, cu excepţia cabinetelor medicale veterinare sau a unităţilor medicale veterinare cu personalitate juridică, organizate in condiţiile legii.
   (2) In termen de 10 zile de la apariţia situaţiei de incompatibilitate, medicul veterinar este obligat să anunţe colegiul al cărui membru este.
   (3) La solicitarea medicului veterinar, la sesizarea oricărei persoane ori instituţii interesate, preşedintele colegiului din care face parte poate constitui o comisie specială pentru fiecare caz, alcătuită din 3 medici primari veterinari, pentru a confirma sau infirma situaţia de incompatibilitate.

 

   SECŢIUNEA a 4-a
  Atribuţii

 

   Art. 54. - (1) In exercitarea profesiei, medicul veterinar foloseşte obligatoriu parafa după următorul model:
   a) formă dreptunghiulară;
   b) randul 1: Dr. .............. (numele şi prenumele);
   c) randul 2: gradul ştiinţific;
   d) randul 3: gradul profesional;
   e) randul 4: numărul cărţii de identitate.
  

 

   (2) Medicul veterinar de liberă practică titular al cabinetului medical veterinar individual (unitate medicală veterinară fără personalitate juridică) foloseşte obligatoriu ştampila după următorul model:
   a) formă rotundă, cu diametrul de 3 cm;
   b) randul exterior: forma de organizare;
   c) randul 1 central: Colegiul Medicilor Veterinari (CMV) şi judeţul/municipiul Bucureşti;
   d) randul 2 central: numărul din Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică;
   e) randul 3 central: codul de identificare fiscală;
   f) randul 4 central: localitatea.
    Model de ştampilă*)
   
    ___________
   *) Modelul este reprodus in facsimil.

 

   (3) Medicul veterinar de liberă practică asociat/acţionar al unei unităţi medicale veterinare cu personalitate juridică foloseşte obligatoriu ştampila după următorul model:
   a) formă rotundă, cu diametrul de 3 cm;
   b) randul exterior: denumirea societăţii şi forma de exercitare (cabinet medical veterinar/farmacie veterinară/punct farmaceutic veterinar/clinică veterinară/spital veterinar), după caz;
   c) randul 1 central: Colegiul Medicilor Veterinari (CMV) şi judeţul/municipiul Bucureşti;
   d) randul 2 central: numărul din Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică;
   e) randul 3 central: cod unic de inregistrare;
   f) randul 4: localitatea.
    Model de ştampilă*)
   
    ___________
   *) Modelul este reprodus in facsimil.

 

   Art. 55. - Atribuţiile şi competenţele medicilor veterinari de liberă practică, precum şi indeplinirea unor indatoriri publice se stabilesc prin regulament elaborat de Colegiul Medicilor Veterinari impreună cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

 

   CAPITOLUL V
  Drepturile şi obligaţiile medicilor veterinari,
alţii decat cei de liberă practică

 

   Art. 56. - Medicii veterinari au următoarele drepturi:
   a) in exercitarea profesiei sunt ocrotiţi de lege;
   b) să işi exercite profesia medicală veterinară, in condiţiile legii;
   c) să işi desfăşoare activitatea nestingherit şi fără nicio imixtiune din partea altor categorii profesionale;
   d) să informeze Colegiul Medicilor Veterinari despre orice incălcare a dreptului de exercitare a profesiei;
   e) să asiste la şedinţele organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari;
   f) să aleagă şi să fie aleşi;
   g) să participe la formele de perfecţionare profesională continuă;
   h) să folosească insemnele şi titlurile profesionale sau academice.
   Art. 57. - Medicii veterinari au următoarele obligaţii:
   a) să respecte legile şi celelalte acte normative in vigoare referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar şi să se supună hotărarii organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari;
   b) să respecte şi să aplice in orice imprejurare normele de etică şi deontologie medicală veterinară;
   c) să promoveze intregul ansamblu de măsuri menite să conducă la dezvoltarea creşterii animalelor şi a potenţialului lor productiv;
   d) să protejeze sănătatea omului impotriva bolilor comune omului şi animalelor, să participe la protejarea mediului, in scopul menţinerii echilibrului ecologic;
   e) să urmărească şi să sprijine măsurile de protecţie a animalelor, in conformitate cu reglementările internaţionale;
   f) medicul veterinar care desfăşoară activitate medicală veterinară răspunde in mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale.

 

   CAPITOLUL VI
  Recunoaşterea calificării de medic veterinar şi reglementarea unor
aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar

 

   SECŢIUNEA 1
  Dispoziţii generale

 

   Art. 58. - (1) Prezentul statut se aplică şi medicilor veterinari cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai celorlalte state aparţinand Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, denumite in continuare state membre, care exercită profesia de medic veterinar in Romania in regim salarial şi/sau independent.
   (2) Prevederile prezentului statut se aplică cetăţenilor prevăzuţi la alin. (1) care doresc să exercite profesia de medic veterinar pe teritoriul Romaniei şi sunt titulari ai unui titlu oficial de calificare care a fost obţinut pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, denumit in continuare stat terţ, dacă au o experienţă de cel puţin 3 ani pe teritoriul unui stat membru, certificată de către acest stat.
   (3) In condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (4) din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificările şi completările ulterioare, regimul general de recunoaştere se aplică şi profesiei de medic veterinar.
   Art. 59. - (1) Autoritatea competentă pentru recunoaşterea profesională a diplomelor, certificatelor sau a altor titluri de medic veterinar este Colegiul Medicilor Veterinari.
   (2) Recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare permite accesul in Romania la aceeaşi profesie cu cea pentru care persoana solicitantă este calificată in statul membru de origine, precum şi exercitarea activităţilor profesionale pe teritoriul Romaniei in condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii romani deţinători ai titlurilor oficiale de calificare in profesia de medic veterinar eliberate de autorităţile romane competente.
   (3) Colegiul Medicilor Veterinari eliberează certificate de conformitate in scopuri profesionale, in vederea recunoaşterii in unul dintre statele membre prevăzute la art. 58 alin. (1) a titlurilor oficiale de calificare in profesia de medic veterinar, eliberate de instituţii de invăţămant superior acreditate din Romania.

 

   SECŢIUNEA a 2-a
  Diplome, certificate şi alte titluri care atestă calificări oficiale de
medic veterinar

 

   Art. 60. - (1) In scopul exercitării profesiei de medic veterinar pe teritoriul Romaniei, Colegiul Medicilor Veterinari recunoaşte diplomele, certificatele şi alte titluri de medic veterinar, eliberate de autorităţile competente din statele membre cetăţenilor acestora, precum şi titlul oficial de calificare prevăzut la art. 58 alin. (2), acordand acestor titluri oficiale de calificare acelaşi efect juridic ca diplomelor, certificatelor sau titlurilor eliberate de autorităţile romane competente; aceste titluri oficiale de calificare sunt prevăzute in anexa nr. 6.
   (2) Fără a aduce atingere drepturilor caştigate, conform prevederilor prezentului statut, se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic veterinar care permit accesul la exercitarea activităţilor profesionale de medic veterinar, astfel cum este prevăzut in anexa nr. 6, dacă sunt emise de un alt stat membru şi sunt indeplinite condiţiile minime de formare prevăzute de Hotărarea Guvernului nr. 1.477/2003 pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru instituţiile de invăţămant superior din domeniile: medicină, medicină dentară, farmacie, asistenţi medicali, moaşe, medicină veterinară, arhitectură, precum şi pentru colegiile de asistenţi medicali generalişti, pentru formarea de bază.
   (3) Titlurile oficiale de calificare in profesia de medic veterinar eliberate de statele terţe persoanelor prevăzute la art. 58 alin. (2) şi recunoscute de autorităţile competente ale unuia din statele membre se asimilează titlurilor oficiale de calificare prevăzute la alin. (1), dacă această primă recunoaştere s-a realizat cu respectarea condiţiilor minime de formare profesională prevăzute de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, publicată in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005.
   Art. 61. - (1) Se recunosc diplomele, certificatele şi alte titluri de medic veterinar, prevăzute in anexa nr. 6, care au fost eliberate anterior datelor prevăzute la alin. (2) sau care au fost eliberate ulterior acestor date.